Widar Gabriel Heller Sahlgren är forskare och är knuten till Institutet för Näringslivsforskning i Sverige och han tjänstgör även som doktorand vid London School of Economics. Heller Sahlgrens specialområde är skolor och skolors resultat. Sålunda ett hett område med tanke på de svenska 15-åringarnas tillkortakommanden i internationella kunskapsjämförelser som Pisa och TIMSS.

Heller Sahlgren avviker från det slentrianmässiga fördömandet av svensk skola/svenska lärare och han har även avstått från att oreflekterat höja framgångsrika Pisaländers skolsystem till himmelska höjder. Gabriel Heller Sahlgren har istället forskat i saken utifrån kända fakta. Ett av de förhållanden han granskat är invandringens betydelse. "Skolbarn med utländsk bakgrund presterar sämre än infödda skolbarn i många länder. (--) Sverige har haft högst flyktinginvandring per capita i Europa sedan 1983. Rent mekaniskt bör därför den förändrade elevsammansättningen ha påverkat Sveriges resultat i Pisa negativt. I en ny rapport finner jag att detta antagande stämmer. När urvalet begränsas till elever vars föräldrar är födda i Sverige och som oftast talar svenska hemma försvinner 29 procent av den genomsnittliga resultatförsämringen i Pisa mellan 2000 och 2012." (DN 29/7 2015)

Och i Göteborgsposten 9 januari 2017: "Ta till exempel Sydkorea, som i Pisa 2015 presterade 23 poäng bättre än Sverige i snitt. När urvalet begränsas till elever med åtminstone en förälder född i landet och som pratar nationalspråket hemma minskar skillnaden till 9 poäng. Med andra ord kan hela 61 procent av skillnaden mellan Sveriges och Sydkoreas resultat härledas till invandring snarare än skolpolitik."

Mer att läsa: Bra skolor är bra.

Dessa uppenbara samband har ofta förnekats och förtigits av ansvariga myndigheter och skolpolitiker; till och med Jan Björklund har vacklat på detta område. Tigandet har haft det förment goda uppsåtet att inte göda invandringsnegativa känslor hos medborgarna. Detta har - tydligt för alla - misslyckats. Än värre är att mängder av invandrade elever som borde fått riktade resurser och anpassad pedagogik istället har övergivits och blivit de som verkligen förnekats.

Mer att läsa: Vänsterns hämnd på Socialdemokraterna.

Gabriel Heller Sahlgren pekar till exempel på elevinflytandets negativa betydelse för många av dessa elever. För motiverade elever är elevinflytandet ofta en förstärkande effekt; de vet vart de vill och inflytandet blir ett sätt att driva på lärare och skola mot bättre resultat. För de som inte är motiverade är däremot inflytandet ofta ett slags "road to hell".

Gabriel Heller Sahlgren har länge talat för döva öron. Inom politiken har det hellre jagats efter legitimationer och efter bra metoder att slå ihjäl framgångsrika skolföretag än vad det på allvar letats efter bra skolresultat. Dags att vända på skutan nu Anna Ekström?