Debatt Vår överbefolkade planet lider av svår obalans orsakad av den ansvarslösa mänskligheten, som har utvunnit olja från jordens inre att användas till drivmedel på land, till sjöss och i luften samt till uppvärmning av fastigheter med allvarliga luftföroreningar som biprodukter. Oljan används också vid tillverkning i plast av skilda slag.

Man har också brutit uran, som efter användning i kärnkraftverk efterlämnar kärnavfall. Detta avfall utgör hot mot allt jordeliv under åtskilliga sekler framöver.

Regnskogen och även andra skogar har skövlats med följd, att mikroorganismer och många växter och arter har dött eller kraftig minskat i antal. Detsamma gäller för våra vilda djur och djurarter. Idag är många djurarter utrotningshotade genom tjuvjakt, försämrade livsmiljöer och sura vattendrag.

Haven är dolda soptippar. Där finns vrak, minor, stridsspetsar, ammunition, gasbehållare, redskap av olika slag, bilar, cyklar, byggmaterial, plast av skilda slag etcetera. Haven liksom sjöar och vattendrag är försurade och förgiftade av jordbrukets gifter och gödning och verkstäders utsläpp. Detta har samma effekt som på land. Växter och djur dör, arter reduceras och utrotningshotats.

Mänskligheten härjar vidare. Produktion och handel framstår som stora miljöbovar genom sina transportbehov. Detsamma gäller för turismen. Deras drivkrafter och mål är stora vinster och växande marknader. Annat förefaller att vara ovidkommande. Liberalism och marknad har inte ofta visat hänsyn till miljö och klimatsituationer. Total frihet driver åt politiskt kaos där den värsta följden kan bli krig. Balanserad frihet kräver begränsningar av olika slag. Hårt begränsad frihet närmar man sig förtryck. Ser man till den rådande klimatsituationen, så förfaller det som att världens stater måste förändra sina samhällssystem. Detta kan innebära förändrade livsstilar för befolkningarna.

Marknaden har under tidens gång tillskonat sig allt större delar av globens samlade ekonomi. Om blandekonomin finge växa på marknadsekonomins bekostnad, då kunde miljöförstöringen och klimatförändring minska och förvaltning och skötsel av naturen bliva möjlig.

I nuläget är det totala jordelivet inriktat mot ättestupan. Om katastrofen tillåts att utvecklas och inträffa, då är våra nuvarande visioner och mål, tankar och gärningar helt utan värde. Alternativet nu är att ändra inriktning.

Tiden är knapp!