Debatt En av de viktigaste frågorna för Socialdemokraterna när vi tillsammans med våra samarbetspartier bildade majoritet 2014 var att öka transparensen och öppenheten i Söderköpings kommun.

Det är dock tydligt att vi inte har kommit tillräckligt långt. Det har på senare tid förekommit rapportering som synliggör behovet av ytterligare kraftiga reformer för att förstärka öppenheten och transparensen i kommunen. Under hösten kommer vi att lägga fram följande ett handlingsprogram för detta bestående av följande punkter:

• Öppet och sökbart diarium på nätet för att alla medborgare ska kunna se och ta del av allmänna handlingar på ett enkelt sätt.

• Handlingar inför alla beslutsmöten publiceras på kommunens hemsida, med undantag av de som enligt lagstiftning är sekretess på (till exempel myndighetsutövning mot enskilda).

• Permanent utställning om bostadsområden under tidig planering med möjlighet för medborgarna att lämna synpunkter.

• Kalender på nätet för kommande större beslut, så att medborgarna kan engagera sig tidigt.

• Diarieföring av inkomna handlingar och utbildning av alla politiker och tjänstemän i dessa frågor ska vara en del av kommunens internkontrollprocess.

• Inget ärende av principiell betydelse får komma upp till beslut i kommunfullmäktige utan att inhämtning av synpunkter från kommuninnevånarna har genomförts, antingen via utställning, samråd, dialogmöten eller enkätundersökning, digitalt eller fysiskt. Detta ska alltid framgå av ärendets underlag.

• En egen facebookgrupp där frågor kan ställas till majoritetens politiker. Vi förbinder oss att svara på frågan inom 48 timmar.

• Införa en visselblåsarfunktion för kommunens medarbetare där man kan rapportera om brister i verksamheten. Denna ska skötas centralt i kommunen, för att säkerställa att alla synpunkter blir hörda och framförda.

Det är viktigt att vara tydlig med att vi inte på något sätt vill införa direktdemokrati. De kommunala ärendena ska inte avgöras via folkomröstning. Det är kommunala förtroendevalda i allmänna val, som åtar sig att inte bara tycka i enskilda frågor utan kan ta ansvar för helheten som är den svenska modellen.

Denna går dock mycket väl att kombinera med hög delaktighet och insyn från kommunens invånare. Vi är inte rädda för att stå upp för vår åsikt, trots att inte alla håller med oss. Tvärtom uppmuntrar vi alla som tycker att saker och ting inte fungerar att höra av sig till oss. Och de övriga partier som vill öka kommunens öppenhet får gärna presentera fler egna förslag om hur det ska gå till, så kan vi hjälpas åt över blockgränserna. Vi tänker inte vänta till efter valet, detta tar vi tag i direkt.