Debatt Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle som antogs vid FN:s toppmöte 2015. Den innehåller 17 globala mål som världens alla länder har åtagit sig att genomföra.

Regeringen har utarbetat en handlingsplan, länsstyrelserna har också i uppdrag att arbeta med målen. Allt fler kommuner kopplar sina mål till de globala målen, och allt fler företag har insett att också de måste arbeta för att målen ska uppfyllas.

De 17 målen har 169 undermål. Det är genom dem det ska gå att nå de övergripande målen. Om samtliga dessa 169 undermål blir uppnådda kommer vi definitivt få en fantastisk värld att leva i.

Mål 1 – Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.

Målet har 7 undermål som är av lite olika dignitet. Det första undermålet handlar om att avskaffa den extrema fattigdomen, som då är preciserad till 1,25 US-dollar per dag. Det andra handlar om att halvera den andel människor som lever i någon form av fattigdom. Undermål nummer tre pratar om att införa system och åtgärder för socialt skydd, och grundskydd.

Undermål 1.4 lyder som följer:

”Senast 2030 säkerställa att alla män och kvinnor, i synnerhet de fattiga och de utsatta, har lika rätt till de ekonomiska resurser, tillgång till grundläggande tjänster, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till arv, naturresurser, lämplig ny teknik och finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter.”

Om det undermålet kommer att vara uppfyllt, för alla människor på hela vår planet kommer bara det att revolutionera världen. Det ska bli fantastiskt att få se när arbetet med att uppfylla det målet kommer att påbörjas.

Undermål 1.5 är ungefär lika omfattande:

” Till 2030 bygga upp motståndskraften hos de fattiga och människor i utsatta situationer och minska deras utsatthet och sårbarhet för extrema klimatrelaterade händelser och andra ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och katastrofer.”

Sommaren 2018 i Sverige visar med stor tydlighet hur extrema väderhändelser slår mot vårt samhälle. Skördar som torkar bort, djur som måste nödslaktas och insekter som dör. Detta undermål är så otroligt viktigt och gäller verkligen hela vår värld.

Nu är det hög tid att sätta igång arbetet. 2030 är snart här och vi har inte kommit ur startblocken ännu.