Debatt En god och jämlik hälsa och en vård med hög kvalitet och tillgänglighet är målbilden för den politiska ledningen i Region Östergötland. Oavsett social eller ekonomisk ställning, bakgrund eller livssituation ska alla ha rätt till vård på lika villkor.

Vår målbild är särskilt viktig att värna i den tid som vi befinner oss i; allt färre ska försörja fler och den demografiska kurvans topp blir allt mer utdragen, vilket innebär ökade behov med mindre och begränsade resurser. Utifrån det perspektivet behöver vi säkerställa att alla erbjuds vård utifrån behov och att undvika trösklar att söka hälso- och sjukvård undanröjs samtidigt som vårdinsatserna sker både tidigt och i närhet för patienterna.

För att nå detta behöver vården organiseras på nya sätt. En möjlighet för Region Östergötland är omställningen mot nära vård. Det innebär både att möta ohälsan i ett tidigare stadium på exempelvis vårdcentraler så att ohälsa inte eskalerar i den grad att det kräver sjukhusvård, men det handlar också om en överföring av sjukhusplacerad vård till primärvård. För att vården ska finnas så nära medborgarna som möjligt är en viktig del i arbetet att fortsätta utveckla mobila lösningar med mer vårdinsatser i hemmet och en ökad digitalisering. Det ställer även krav på en ökad samverkan med exempelvis länets kommuner.

Det svenska vårdsystemet har historiskt präglats av satsningar på akutsjukhus och specialistvård. Det har gjort att den medicinska kvaliteten är hög och att de som får hjälp på sjukhusen får en bra vård. Samtidigt har det begränsat möjligheterna till att utveckla vården för att nå en bättre tillgänglighet, mer kostnadseffektiv och personorienterad verksamhet.

För att ställa om mot en nära vård och för att färre patienter ska behöva vända sig till sjukhusen behöver vårdcentralerna stärkas. Målet är att vårdcentralerna ska vara medborgarnas första kontakt med vården och erbjuda en jämlik vård i hela länet. Det åstadkoms bland annat genom att rusta vårdcentraler med en mångsidighet av kompetenser.

Ett exempel är att vårdcentraler behöver kompetenssättas så att man kan bemöta psykisk ohälsa på ett adekvat sätt. Många av dem som söker hjälp på våra vårdcentraler gör det i grunden för någon form av psykosociala besvär. Vårdcentralerna är idag inte alltid organiserade eller bemannad för att möta dessa behov. Alla länets vårdcentraler behöver ha kompetens att möta psykisk ohälsa.

För oss är omställningen mot en mer nära vård en av de viktigaste frågorna denna mandatperiod och vi i Koalition för Östergötland kommer fortsätta arbetet med att göra hälso- och sjukvården i Östergötland bättre för alla.