Här är alla siffrorna – med 2018 års siffror inom parentes:

Stöd och omsorg: 213,4 miljoner (förra året: 200,9 miljoner). Omfattar hälsa och sjukvård, äldreboenden, hemtjänst, dagverksamhet, stöd vid funktionsnedsättning, myndighetsutövning, vård, behandling av barn och vuxna och försörjningsstöd samt förebyggande verksamhet, flyktingmottagande ensamkommande barn.

Barn, utbildning, arbetsmarknad: 161,2 miljoner (170,2 miljoner). Skolor förskolor, vuxenutbildning, AME, fritidsverksamhet.

Samhällsbyggnad och kultur: 44,4 miljoner (44,4 miljoner). Gator, parker, idrottsanläggningar, kultur, skolskjuts, färdtjänst.

Service och administration: 23,8 miljoner (23,2 miljoner). Sporthallar, IT-enhet, lokalvård, bad, central administration, ekonomienhet, personalenhet och kansli.

Kommunchef med stab: 8,6 miljoner (7,8 miljoner). Folkhälsoarbete, bredband, företagsstöd, med mera.

Bland övriga poster: Räddningstjänst 7 miljoner (6,8 miljoner), politisk organisation 2,6 miljoner, överförmyndare 1,7 miljoner (1,3 miljoner), revision 675 000 (660 000), miljö- och byggnämnd 300 000, valnämnd 100 000.