Häromdagen diskuterade ledamöterna i samhällsbyggnadsnämnden förslaget som går ut på att få igång byggen snabbt i tätorten utan att gå "omvägen" om en detaljplan. Kommunstyrelsen har istället lämnat in en begäran om ett så kallat förhandsbesked för att få bygga flerbostadshus på två olika platser. Nästa vecka vid nämndens ordinarie möte ska beslutet fattas. Och frågan är hur stor chansen är att det går igenom. Diskussionen visade att ledamöterna är rätt splittrade.

– Jag vill ha total enighet mellan opposition och oss styrande för att vi ska kunna genomföra det här försöket, konstaterade nämndens ordförande Börje Natanaelsson (M), som därför hade diskuterat planerna med oppositionens representanter inför mötet och där fått klartecken att föreslå snabbspåret. Men alla var inte informerade och under mötet reste bland annat Magnus Berge(C) invändningar mot planerna. Också tjänstemännen på byggkontoret har synpunkter.

Kommunen själv äger marken som ska bebyggas så går snabbspåret igenom blir det med största sannolikhet Ramunderstaden som uppför husen. Det gäller dels en tomt i Albogaområdet kallad Högby (området ligger mellan Stallet och Kompassvägen) där ett flerbostadshus med 45 lägenheter ska kunna byggas och dels gräsplanen mellan Länsmansgatan och E22 kallad Skönberga-Husby, där ett eller två flerbostadshus med lika många lägenheter ska kunna byggas. Det som diskuteras är så kallades modulhus, det vill säga enklare och billigare hus. Husen kan komma på plats snabbt om väl bygglov beviljas, sedan Sveriges kommuner och Landsting (SKL) gjort en gemensam upphandling för alla kommuner för att kunna snabba på processen av få fram lägenheter.

Artikelbild

| Grässlänt. Mellan E22 och Länsmansgatan öppnar man för att ett eller två flerbostadshus kan byggas.

– Det som nämnden ska fatta beslut om vid sammanträdet nästa tisdag är inte vilka hus som ska byggas. Vi ska bara ge besked om vi tycker att de valda platserna fungerar. Sedan sätter bygglovsprocessen igång. Det är först då man föreslår hur husen ska utformas och var de ska placeras mer exakt. Då vet vi om det blir modulhus eller någon annan lösning, men ambitionen är att de ska vara enklare och billigare, sa Börje Natanaelsson, sedan man fått se en bild på hur modulhusen kan se ut, utan att dessa väckte någon större entusiasm

Kommunens tjänstemän menar att en detaljplan krävs. Det var föredraganden John Hagberg, mycket tydlig med vid sammanträdet.

– Ja, enligt de regler som vi tjänstemän har att följa är det klart att en detaljplan behövs. Att prova det här snabbspåret kan innebära att processen istället blir ännu mer utdragen. Både ett förhandsbesked och senare ett bygglov kan överklagas. Då löper vi risk att länsstyrelsen sedan kräver att en detaljplan göras innan ett bygglov kan beviljas, menar han, i en kommentar dagen efter sammanträdet.

Också Börje Natanaelsson är medveten om att den risken finns. Men han menar att det är politikens sak att försöka hitta okontroversiella lösningar på akuta problem, som gagnar hela samhället:

­– Tjänstemännen har rätt i att regelverket kräver detaljplan och att de måste påpeka detta men sen är det vi som måste ta på oss det politiska ansvaret om vi gör andra bedömningar, säger han i en kommentar dagen efter sammanträdet.

Också Gerd Aronsson(S) vice ordförande i nämnden, höll med Börje Natanaelsson:

– Detaljplaner tar en oändlig tid och vi måste få fram bostäder nu, då måste vi pröva nya vägar, sa hon under mötet.