I juli i år tog Skolinspektionen emot en anmälan från en förälder till en grundskoleelev i Norrköping. Enligt anmälan får eleven inte sitt behov av stöd tillgodosett och det saknas trygghet och studiero i elevens klass. Föräldrarna till eleven har enligt anmälan påtalat detta för både rektorer, lärare och högre instanser, men inte fått något gehör.

Enligt anmälan går eleven i en stor och rörig klass och eleven får ingen studiero. Föräldrarna vill att eleven ska gå i en mindre grupp men läraren anser att eleven ska klara av att studera i klassrummet, trots att det finns tillgång till mindre studiegrupper. I anmälan går att läsa att föräldrarna lägger ner mycket tid på att hjälpa eleven hemma, men anser att det är skolans jobb att se till att eleven får den hjälp som krävs. Det finns studiematerial att tillgå men ingen som hjälper eleven att visa hur denne ska använda materialet och de hjälpmedel som finns. Eleven får inte heller tillgång till enklare studiematerial inför prov, går att läsa i anmälan.

Nu kräver Skolinspektionen ett yttrande från Norrköpings kommun. Kommunen ska svara på 16 frågor och bifoga relevant material, till exempel åtgärdsprogram, pedagogiska utredningar och anteckningar från utvecklingssamtal. Bland annat ska kommunen redovisa när skolan fick kännedom om elevens behov av stöd, och om elevens behov av stöd har utretts. Kommunen ska ge sitt yttrande senast den 30 augusti.