Genom klagomål och rapporterade avvikelser har allvarliga missförhållanden uppmärksammats vid utförandet av hemtjänstinsatser vid en kommunal hemtjänstenhet.

Det handlar om insatser som blivit bortglömda, utförda på fel tider eller på felaktigt sätt. Vård- och omsorgskontoret ser allvarligt på händelserna och anmäler nu till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt lex Sarah.

Kommunen går inte ut med vilken enhet det är.

Enligt Helén Franzén, socialt ansvarig samordnare vid vård- och omsorgskontoret, handlar det bland annat om att personer inte har fått sin mat som de skulle. Det kan ha varit att man missat beställning av dagligvaror eller missat att servera en lunch, något som åtgärdats så snart man uppmärksammat det, men som skapat en oro och en otrygghet hos de drabbade brukarna.

– Egentligen handlar det om att man inte haft fungerande rutiner och arbetssätt för hur det här ska gå till, säger Helén Franzén.

Det har också funnits brister i utförandet av personlig vård, så det kanske inte gjorts på rätt sätt eller fullt ut.

– Personer med demenssjukdom kan ibland vara svåra att motivera att ta emot stöd, och då har personalen kanske inte haft rätt kompetens att hantera de situationerna.

Missförhållandena, som nu anmälts, kom fram i februari i år, genom att det kommit in klagomål från brukare och anhöriga, varpå det registrerats avvikelser. Sedan dess har ett utredningsarbete pågått och flera åtgärder inletts, som ska följas upp från centralt håll.

Särskilt allvarligt ser man på det här då man gjorde en utredning 2018 om liknande problem på enheten. Trots det har problemen fortsatt.

Enligt områdeschef Anette Asplund föll åtgärdsplanen på omsättning bland chefer och personal.

– Det fanns ingen kontinuitet på chefssidan.

Hon talar om brister i rutiner, samarbete, ledning och styrning.

– Det är olyckligt och beklagligt, och det är det vi ser resultatet av nu.

Brister i dokumentation och förmåga att ta till sig instruktioner kan härledas till språkförbistring, att personal i vissa fall inte kunnat tillräckligt bra svenska, vilket lett till missförstånd.

Bland åtgärderna finns ökad tillgänglighet, personal som är schemalagd att ha telefon på sig, kompetensutveckling, utbildningsinsatser, en tydlighet kring kontaktmannaskapet, och ett strukturerat arbetssätt för samverkan både inom enheten och med hemsjukvården.