Ett initiativ har tagits av Norrköpings kommun, Linköpings universitet (LiU) samt Linköpings kommun att utreda hur man kan förbättra rekryteringen av förskolelärare och lärare i kommunerna. Utredningen kom på måndagen upp till beslut på kommunstyrelsen möte och innehöll en rad förslag där en regional samverkan skulle kunna förbättra rekryteringsläget (se faktaruta).

En av dessa går ut på att utveckla konceptet "övningsskolor". Det innebär att lärarstudenter med verksamhetsområde F-3 och 4-6 från och med höstterminen 2019 får göra sin verksamhetsförlagda del av utbildningen på en skola i Linköping eller Norrköping med handledande mentorer från respektive skola. I Norrköping har nio skolor slutligen utsetts till övningsskolor och förhoppningen har varit att detta leder till att lärarstudenterna senare kan rekryteras.

Moderaterna i Norrköping tycker att förslaget om detta samverkansprojekt är vällovligt men man har också betänkligheter. Oppositionsrådet Sophia Jarl (M) utvecklade detta på måndagen i samband med att hon presenterade M:s tilläggsyrkanden:

Artikelbild

| Oppositionsrådet Sophia Jarl (M) vill se en kostnadsberäkning.

– Det är bra att LiU försöker hitta lösningar på problemen med lärarbristen men det finns många skillnader på Linköping och Norrköping där vår ekonomi är mer ansträngd, säger Sophia Jarl som menar att det blir svårt att möta kostnaderna som uppstår.

– I sådant fall krävs det omprioriteringar.

Vad Moderaterna vill se är en tydligare kostnadsberäkning överlag och Sophia Jarl exemplifierar med övningsskolorna:

– Det är jätteviktigt för lärarstudenter att ha övningsskolor men det är naivt att tro att det inte drar resurser. Om mentorerna ute på skolorna ska ta av sin planeringstid för att handleda får de ju en ännu svårare arbetssituation.

Ett av M:s tilläggsyrkanden gäller att ta fram en analys på hur ett utökat antal platser på universitetets lärarlinje kan ske utan att sänka kvalitén på nyutexaminerade lärare och ett annat att ta fram ett underlag vad det skulle kosta att höja Norrköpingslärarnas löner till Linköpings nivå.

– Vi i M tycker detta är en väldigt viktig fråga och vill höja lönerna: det ökar andelen behöriga lärare och det är den viktigaste faktorn för att kunna höja skolresultaten, säger Sophia Jarl som också tror att det behövs mer kringpersonal i skolorna.

– Det behövs annan personal som kan avlasta lärarna från det som inte är pedagogiskt arbete.

Man vill också utreda vilka kostnader det kan föra med sig att ge rektorerna avlastning för att kunna ägna mer tid åt pedagogiskt ledarskap.

– Rektorerna har ett väldigt omfattande uppdrag idag och många har svårigheter att vara på sin arbetsplats tillräckligt mycket. Överhuvudtaget handlar våra tilläggsyttranden om att reda ut kostnaderna. Kvartetten borde vara beredd att kostnadsberäkna de här sakerna, avslutar Sophia Jarl.

011-220 472