”Har hälsan blivit bättre?”.

Så heter den folkhälsorapport som Region Östergötland nu släppt.

Den visar att folkhälsan i Östergötland förbättrats, men också att det finns stora skillnader mellan olika grupper i samhället.

Utbildningsnivå och ekonomisk situation spelar en stor roll för hur människor mår och hur länge de lever. Skillnaderna i hälsa mellan människor med olika livsvillkor har också ökat över tid.

Även när det gäller levnadsvanor finns det stora skillnader mellan människor med hög respektive låg utbildning och inkomst.

Två tredjedelar av befolkningen i länet har minst en ohälsosam levnadsvana. Fysisk inaktivitet och för lågt intag av frukt och grönsaker är det allra vanligaste.

Drygt en tredjedel av östgötarna är inte tillräckligt aktiva visar rapporten.

Positivt är dock att rökningen halverats sedan 2009 och ligger nu på sju procent.

– Det är mycket positivt att andelen rökare fortsätter att minska. Det här visar att levnadsvanor går att påverka, men det är viktigt att komma ihåg att vanor inte enbart styrs av medvetna val utan även av sociala sammanhang, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland, i ett pressmeddelande.

Den psykiska ohälsan i form av ångest, oro och depression ökar i länet, i synnerhet bland tjejer och unga kvinnor.

Det är också den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Östergötland.

Rapporten visar även att andelen äldre ökar kraftigt och hälsan inom den gruppen varierar kraftigt.