Digitala kontrollsystem bygger på samma teknik som vanliga IT-system och är ett område som anses särskilt kritiskt ur ett informationssäkerhetsperspektiv då det är grundläggande för driften av Kriminalvårdens verksamhetsställen. Exempel på digitala kontrollsystem är porttelefoner, bildöverföring, kamerasystem, nyckelsystem och överfallslarm.

Granskningen har främst omfattat överordnade övervakningssystem, larmsystem, kamerasystem samt passersystem.

Sammantaget bedöms risknivån som hög.

Också när det gäller informationssäkerhet bedöms riksnivån som hög. Där vill granskarna se att man tar hjälp av en självutvärderingsmall samt gör besök på ett urval anstalter och häkten. När det gäller klass 1-anstalter och säkerhetshäkten bör säkerhetsavdelningen genomföra besök hos samtliga klass 1-anstalter och säkerhetshäkten i syfte att se över och förbättra rutiner när det gäller de digitala kontrollsystemen.

När det gäller häkten och anstalter med lägre säkerhetsklass bör besök göras hos ett urval med syfte att se över och förbättra rutinerna.

Kontroller existerar och brukar fungera, men är inte tillräckligt dokumenterade, dessutom starkt kopplad till vilka personer som jobbar. Bristerna bör åtgärdas inom sex månader.