Föräldrarna, som anmält skolan och kommunen till Skolinspektionen, var eleven helt frånvarande från skolan under höstterminen 2018.

En av orsakerna till att det var svårt att få eleven att gå till skolan efter maj månad var att en elevassistent slutade vårterminen 2018.

Eleven vände på dygnet och spelade spel på sin dator. Eleven ville arbeta enskilt och undvika att visa behovet av extra stöd.

Under hösten erbjöds eleven lärarledd undervisning i ett eget rum en timme per dag. Eleven deltog endast vid ett fåtal tillfällen.

Först i november gjorde rektorn en anmälan till huvudmannen om elevens frånvaro och ett samarbete inleddes bland annat med stödteamet Alla barn i skolan.

Vårterminen 2019 har eleven erbjudits undervisning tre dagar i veckan med en timme per tillfälle. Eleven har fortsatt stor frånvaro på mellan 20 och 40 procent.

Skolinspektionen bedömer att Norrköpings kommun och skolans rektor har brutit mot bestämmelserna när det gäller elevens rätt till utbildning.

Det ställs stora krav på kommunen att under en elevs frånvaro vara aktiv.

Kritiken gäller en otillräcklig utredning, att skolans insatser inte varit tillräckligt kraftfulla och rektorn sena anmälan om eleven frånvaro till huvudmannen, vilket hindrat kommunen att ta sitt ansvar.

Kommunen föreläggs att skyndsamt utreda orsakerna till frånvaron, genomföra konkreta insatser och se till att det finns fungerande rutiner för rektorn att rapportera till huvudmannen.