Det var den 9 november förra året som Kriminalvården avslog en begäran från en intagen på Anstalten Kolmården om utlämnande av ett större antal handlingar rörande så kallade ”otillbörliga relationer” mellan intagna och anställda inom Kriminalvården. Detta efter att den intagna fått ut besluten från kriminalvårdens personalansvarsnämnd (PAN) om de fyra fall inom detta område som finns registrerade mellan åren 2007 till 2018. Den intagne hade uttryckt att han ville ha ut alla utredningar i PAN där ”kvinnliga kriminalvårdare tagits på bar gärning med att ha sex med en manlig intagen i arbetsmiljö” eller vara i en hemlig relation.

En av orsakerna till avslaget är att det handlar om ett antal olika arkiv som skulle behöva sökas igenom manuellt vilket Kriminalvården menar är att betrakta som arkivforskning – enligt tryckfrihetsförordningens formulering ska en myndighet inte behöva ”bedriva mera omfattande efterforskning” efter en allmänt hållen begäran.

Detta beslut överklagades till Kammarrätten i Jönköping där den intagne vidhåller de begärda handlingarna. Han anför som skäl att ”det förekommer maktmissbruk inom Kriminalvården på så sätt att anställda har sexuella relationer med intagna som därefter blir förmånligare behandlade än övriga intagna” som Kammarrätten sammanfattar det. Den intagne vill att materialet ska granskas av berörda myndigheter samt media.

Kammarrätten kommer dock fram till samma slutsatser som Kriminalvården och avslår överklagan.