Tjällmos förskola, Skogslyckan, har sedan hösten 2017 haft högt tryck på sin verksamhet då ett ökat behov av förskoleplatser finns på orten. Till slut fick intagningen stängas helt när de 36 tillgängliga heltidsplatserna var fyllda och barnen i kö erbjöds istället platser i Borensberg. Platsbristen löstes genom att en del av det intilliggande äldreboendet Granlidens gamla lokaler renoverades och kunde därefter inhysa en del av barnen. Den nya avdelningen öppnade i maj och de då 15 köande barnen erbjöds plats i Tjällmo efter 7 månaders väntetid.   

Trots kommunens prognosunderlag för fyra månader framåt, förutsåg de inte helt trycket på platser som uppstod.

Det ökade antalet barn i förskoleålder kan bero på oförutsägbara nyinflyttningar,  konstaterar Yvonne Larsen, verksamhetschef för förskolorna i Motala kommun.

Artikelbild

| Anders Törnström

- På mindre orter där det kanske bara finns en förskola och det flyttar in en familj med många barn i förskoleålder, påverkar det ganska mycket om man jämför med större orter där påverkan inte blir lika stor.

I och med öppningen av avdelningen i Granliden steg  antalet totala platser till cirka 50. Kommunen följer de riktlinjer gällande personaltäthet som finns, meddelar Ann Oswaldson, förskolechef för enhet Husby. 

- Personalstyrkan ökades procentuellt i förhållande till barnantalet efter de krav som förskolan har från kommunen.

Men personalstyrkan kommer på grund av det ökade behovet av förskoleplatser att behöva öka framöver konstaterar Ann.

Artikelbild

| Ulrika Johansson

- Förskolan har idag 8 medarbetare i verksamheten. Under våren kommer det att vara cirka 47 barn inskrivna, då ska vi också utöka vår personalstyrka.

En problematik med kompetensförsörjning finns inom hela verksamheten konstaterar Yvonne. 

Artikelbild

| Ulrika Johansson

- Vi har alltid behov av personal om man ser till förskolan som verksamhet i sin helhet.

Det är de äldre av de nu 43 inskrivna barnen som går en del av dagen på den nya avdelningen, under den del av dagen då det är som mest barn i verksamheten och lokalerna. Barnantalet är fortsatt högt och kommunen kommer behöva fortsätta nyttja den extra lokalyta som avdelningen på Granliden inneburit.

- Som det ser ut nu kommer vi behöva använda Granlidens lokaler det här läsåret och fram till nästa höst. 

Efter det skall kommunen utvärdera behovet och se vilka åtgärder som krävs vidare. Förskolans lokaler är slitna, men några planer på nyproduktion finns inte för Tjällmo. 

- Vi kommer behöva fortsätta använda delar av Granlidens lokaler, sedan vet jag att Skogslyckans lokaler är nedslitna, men det ansvarar fastighetsenheten för. Och en behovsanalys är påbörjad sedan april för att titta vidare på lokalfrågan där vi försöker hålla ett helhetsgrepp med långsiktiga hållbara lösningar och prognoser.

För tillfället är det två barn som står i kö till förskolan av vilka ett erbjuds plats på förskolan i mars.